Czym są dane niefinansowe firmy?

Raportowanie to proces konieczny w wielu różnych branżach i działalnościach. Różnego rodzaju dane idealnie pokazują, jak dana działalność funkcjonuje, jak się rozwija, jaki jest jej cel i co zrobić, aby działała ona jeszcze lepiej.

Raporty finansowe bardzo ważną rolę tej kwestii jednak oprócz tego w ostatnim czasie coraz większą uwagę przykłada się do tak zwanych raportów niefinansowych. Zagadnienie to jest bardzo szerokie i obejmuje wiele różnych kwestii, przez co w ostatnich latach stało się znacznie bardziej istotne. Warto więc wiedzieć czym są dane niefinansowe, kto musi raportować te dane oraz w jaki sposób i gdzie się to robi?

Czym są dane niefinansowe?

Dane niefinansowe to bardzo szerokie zagadnienie, które zawiera w sobie wiele różnych elementów. Nie istnieje obecnie zamknięta lista danych niefinansowych, ponieważ często dochodzą do tej grupy nowe zagadnienia. Obecnie jednak zalicza się do nich najczęściej informacje dotyczące kwestii:

  • pracowniczych,
  • społecznych,
  • środowiskowych.

Warto jednak wiedzieć, że dane niefinansowe często obejmują swoim zakresem również obszar etyki w biznesie, relacji z klientami, przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności za stworzony produkt, poszanowania praw człowieka, czy też dialogu z partnerami zewnętrznymi.

Jest to więc zbiór różnego rodzaju zagadnień niezwiązanych z wynikami finansowymi danej firmy, ale takich, które opisują w pewnym stopniu informacje odnośnie rozwoju czy też strategii, jaką obrała dana firma. Informacje te mogą być pozytywnym sygnałem dla inwestorów, że dany podmiot ma jasno określoną strategię działania, kierunek rozwoju i cel, do jakiego dąży. Dzięki temu dana działalność staje się bardziej przejrzysta i wiarygodne.

Skąd wziął się obowiązek raportowania danych niefinansowych?

Dawniej to raporty odnośnie danych finansowych, firmy uważane były za najważniejsze informacje. Oczywiście po części nadal tak jest, jednak obecnie coraz większą uwagę przykłada się do danych niefinansowych.

Skąd jednak wziął się obowiązek raportowania tych danych, skoro wcześniej nie było to tak popularne? W Polsce wymogi dotyczące raportowania danych niefinansowych początkowo powstały w wyniku wdrożenia ustawy o rachunkowości po implementacji wymogów dyrektywy 2014/95/UE, która miała na celu zapewnienie inwestorom i innym zainteresowanym stronom bardziej kompletnego obrazu ich rozwoju, wydajności, pozycji i wpływu ich działalności na środowisko i otoczenie.

Dyrektywa ta ma zastosowanie od dnia 5 grudnia 2014 roku I miała zostać do początku krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej do dnia 6 grudnia 2016 roku. Zgodnie z dyrektywą podmioty, których dotyczą wymagania w niej zawarte, w 2018 roku miały obowiązek sporządzić swoje pierwsze sprawozdania niefinansowe za rok 2017.

Kto musi raportować dane niefinansowe?

Obecnie na terenie krajów należących do Unii Europejskiej raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe wyłącznie dla wybranych przedsiębiorstw tzw. jednostek interesu publicznego, czyli między innymi:

  • banków,
  • funduszy inwestycyjnych,
  • ubezpieczycieli itd.

Aby znaleźć się w tej grupie, dany podmiot musi zatrudniać powyżej 500 pracowników i spełniać jeden z dwóch warunków. Pierwszym z nich jest 85 mln złotych sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, natomiast drugi to 170 milionów złotych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. W kolejnych latach obowiązek ten ma być jednak znacznie poszerzony.

Od 2023 roku obowiązek raportowania dotyczyć będzie dużych firm oraz spółek notowanych na giełdzie, co może powiedzieć swoim działaniem część spółek notowanych na przykład na new connect. Trzy lata później, czyli od 2026 roku raportowanie bilansowe ma już dotyczyć wszystkich spółek działających na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

raport

Jak raportować dane niefinansowe?

Raport niefinansowy można stworzyć na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich to wyodrębniona część sprawozdania z działalności, będącego częścią raportu rocznego, czyli tak zwane oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Oprócz tego w celu raportowania danych niefinansowych można sporządzić także odrębny dokument zawierający niezbędne informacje w tym zakresie. Raport niefinansowy najlepiej przygotowywać raz w roku, aby móc jasno określić działania firmy na przestrzeni poprzedniego roku i wskazać kierunek jej rozwoju i strategii na przyszłe lata.