Jak poprawnie obsługiwać sprzęt geodezyjny?

Obecnie osoby wykonujące zawód geodety mają do wyboru bardzo wiele rodzajów sprzętu geodezyjnego, łącznie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii satelitarnych. Najpopularniejszymi jednak urządzeniami pomiarowymi, jakimi zazwyczaj posługują się nasi geodeci w Polsce, są: GPS GNSS geodezyjny S660P SOUTH, Tachimetr elektroniczny SOUTH N41 /N4 i Niwelator kodowy DL-2003A SOUTH.

GPS GNSS geodezyjny S660P SOUTH

To jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi geodety. Składa się ono z dwóch zasadniczych części: odbiornika, czyli po prostu anteny odbierającej sygnał GPS oraz kontrolera za pomocą którego można obsługiwać GPS. Działanie urządzenia przypomina działanie GPS-u w samochodzie, jednak jest od niego o wiele dokładniejszy. Działanie to polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do konkretnego odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej a także dokładny czas wysłania danego sygnału można precyzyjnie obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie konkretną informację o układzie satelitów na niebie oraz informację o ich drodze jak i odchyleniach od niej.

Odbiornik GPS w pierwszej kolejności aktualizuje informacje w swojej pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do dokładnego ustalenia swojej odległości od poszczególnych satelitów, dla których odbiornik znajduje się w zasięgu. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz mikroprocesor takiego odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną, a następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia – standardowo jest to WGS 84 oraz aktualny czas GPS z bardzo dużą precyzją. Odbiornik GPS można wykorzystywać na całej Ziemi, dzieje się tak ponieważ w każdym punkcie globu są widoczne minimum 4 satelity.

Tachimetr elektroniczny SOUTH N41 /N4

Jest to sprzęt geodezyjny przeznaczony do mierzenia kątów poziomych, kątów pionowych i odległości. Jego poprzednikiem był wcześniej teodolit oraz dalmierz. Instrument ten wykorzystywany jest zazwyczaj w tachimetrii, czyli „masowym” pomiarze położenia różnych punktów terenowych. Aktualnie w praktyce wykorzystuje się tylko tachimetry elektroniczne gdzie pomiar kątów poziomych oraz pionowych wykonywany jest automatycznie, a odległość mierzona jest przy użyciu wbudowanego dalmierza elektrooptycznego.

Do pomiaru odległości niezbędny jest pryzmat od którego odbijana jest fala wysyłana przez dalmierz fazowy umieszczony w instrumencie. Odbita fala trafia do dalmierza i na podstawie wykazanych różnic faz obliczana jest odległość. Nowoczesny tachimetr elektroniczny wyposażony jest w takie komponenty jak: klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mikrokomputer, rejestrator, port do połączenia z komputerem oraz odpowiednie oprogramowanie. Programy wprowadzane do tachimetru dają nam możliwość przeliczenia otrzymanych wielkości pomiarowych oraz stosowania licznych technik pomiarowych: wcięcie wstecz, wcięcie liniowe, pomiar mimośrodowy, tyczenie punktów, pomiar czołówek, pomiar wysokości niedostępnych punktów oraz obliczanie pól wieloboków.

Sprzęt geodezyjny
Geodeci w pracy

Tachimetry posiadają bardzo wiele możliwość wpisywania parametrów atmosferycznych, pozwalających na dokładne określenie współczynnika refrakcji i wprowadzenia wielu poprawek do mierzonych odległości, co zwiększa dokładność. Tachimetr jest nierozłączny z pryzmatem geodezyjnym oraz ze statywem, gdzie jest on ustawiany. Tachimetr przed przystąpieniem do pracy powinien być najpierw zrektyfikowany oraz posiadać aktualne świadectwo kalibracji. Tak przygotowany tachimetr osiąga dokładności na poziomie około 1mm, zatem kilkanaście razy więcej od GPS. Tachimetr jest wykorzystywany przy tych pracach, przy których precyzyjność GPS-u nie jest wystarczająca oraz w miejscach niedostępnych dla pomiaru GPS, czyli przykładowo w lasach czy też w miastach o wysokiej zabudowie.

Niwelator kodowy DL-2003A SOUTH

Jest to trzeci instrument obok GPS-u oraz tachimetru, który jest niezbędny każdemu geodecie. Niwelator służy do pomiaru różnic wysokości pomiędzy poszczególnymi punktami terenowymi. Geodeta ustawia i montuje za pomocą śruby sprzęgającej niwelator na statywie, poziomuje go, a następnie wykonuje pomiar po uprzednim wycelowaniu na sam środek łaty ustawionej pionowo. W większości dostępnych niwelatorów w Polsce, zamontowany jest kompensator. Urządzenie pozwala nam na automatyczne poziomowanie osi celowej lunety w obrębie działania kompensatora. Geodeta poziomuje instrument za pomocą specjalnych śrub nastawczych.

Geoprofi –  profesjonalne usługi geodezyjne

Doświadczona firma geodezyjna Świdnica to Geoprofi. Firma ta oferuje usługi z zakresu podziałów działek, geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów działek oraz wytyczenia budynków.  Do każdego zadania podchodzi z rzetelnym przygotowaniem i profesjonalizmem, niezależnie czy jest to małe zlecenie dla indywidualnego klienta, czy duży projekt dla instytucji samorządowej.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl