Jakie usterki jest w stanie wykryć inspektor budowlany?

Inspektor budowlany nadzoruje poszczególne etapy budowy. Bardzo często pojęcie to jest mylone z nadzorem inwestorskim, ale są to zupełnie różne pojęcia. Inspektor nadzoru budowlanego dba o to, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z planem. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tej funkcji.

Jakie są kompetencje inspektora budowlanego?

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku jasno określa zakres obowiązków organów nadzoru budowlanego. Ma on szereg zadań do wypełnienia, a jednym z nich jest kontrola nad procesem powstawania nieruchomości prywatnych. Oznacza to, że musi on nadzorować proces budowy lub rozbudowy domów jednorodzinnych. Zakres jego obowiązków jest jednak zdecydowanie szerszy. Inspektor kontroluje bowiem przebieg prac oraz ich zgodność z przepisami prawa budowlanego. Kontroluje także administrację architektoniczno-budowlaną.

Inspektor budowlany zajmuje się również wyjaśnianiem przyczyn katastrof budowlanych, a w tym zakresie współpracuje z organami kontroli państwowej. Zakres jego obowiązków jest więc dość szeroki, dlatego osoba zajmująca to stanowisko musi mieć dużą wiedzę oraz doświadczenie.

Wyróżnia się następujące organy nadzoru budowlanego:

  • PINB – powiatowy inspektor nadzoru budowalnego,
  • WINB – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,
  • GINB – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zakres obowiązków każdego z nich jest nieco inny. W przypadku prywatnych inwestorów, którzy budują dom na własny użytek, niezbędna jest współpraca z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.

Inspektor budowlany kontroluje zgodność prac z zatwierdzonym wcześniej projektem oraz wydanym pozwoleniem na budowę. W jego obowiązku leży także weryfikacja, czy zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem przestrzennym oraz normami dotyczącymi ochrony środowiska. Ocenia również zgodność zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami prawa oraz wiedzą techniczną.

Inspektor budowlany przeprowadza również inspekcję robót, które zagrażają bezpieczeństwu, a także mogą doprowadzić do pogorszenia stanu obiektu. Jeśli konkretny obiekt jest samowolą budowlaną, może wydać decyzję o jego rozbiórce lub legalizacji.

Co może sprawdzić inspektor budowlany podczas kontroli?

Ze względu na szeroki zakres obowiązków, inspektor podczas wykonywania kontroli jest w stanie wykryć wiele nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na budowie lub w istniejącym już budynku. Przede wszystkim ocenia, czy wprowadzone zmiany w konstrukcji budynku są legalne i nie zagrażają bezpieczeństwu. Jest w stanie także wykryć, czy wszystko przebiega zgodnie z planem, a ekipa budowlana wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Współpraca z inspektorem budowlanym jest bardzo ważna także ze względu na to, że może on ujawnić różnego rodzaju problemy związane z konstrukcją budynku. Jeśli wykryje jej osłabienia lub nieprawidłowe wykonanie, może tym samym wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników. 

Do zadań inspektora należy również sprawdzenie instalacji elektrycznych. Ocenia, czy została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i standardami. Jest to także bardzo ważne pod kątem bezpieczeństwa korzystania z takiej instalacji. Wszelkie niebezpieczne połączenia czy niedopasowanie jej obciążenia może bowiem stanowić duże zagrożenie. 

Inspektor sprawdza również stan instalacji wodnych oraz sanitarnych. Jeśli na etapie budowy stwierdzi nieprawidłowości, możliwe będzie ich usunięcie. To z kolei może pomóc uniknąć kosztownych remontów. Osoba przeprowadzająca audyt budynku weryfikuje także jakość wykonania izolacji termicznej. To z kolei może przełożyć się w przyszłości na komfort korzystania z budynku oraz obniżenie wydatków eksploatacyjnych. 

To tylko kilka nieprawidłowości, jakie mogą zostać wykryte przez inspektora budowlanego. W rzeczywistości może być ich zdecydowanie więcej.

inspektor

Kto może być inspektorem budowlanym?

Osoba, która chce pracować na tym stanowisku, musi ukończyć studia wyższe na kierunku budownictwo lub architektura. Musi także zdać egzamin, który obejmuje przede wszystkim znajomość prawa budowlanego. Jest on przeprowadzany przez okręgową komisję kwalifikacyjną. Co prawda inspektorem budowlanym może także zostać osoba z wykształceniem technicznym lub zawodowym, jednak jego uprawnienia będą znacząco mniejsze. 

Inspektor budowlany to bardzo odpowiedzialny zawód, gdyż od jego decyzji zależy bezpieczeństwo budynków. Współpraca z doświadczonym specjalistą ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości odpowiednio wcześnie. Dzięki temu możliwe jest ich usunięcie oraz uniknięcie problemów oraz dużych wydatków w przyszłości.