Jakie wymogi trzeba spełnić by podpisać konrakt z NFZ?

Podpisanie kontraktu z NFZ odbywa się na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 roku, dotyczącej świadczenia opieki medycznej, finansowanej ze środków publicznych przez NFZ. Kto może podpisać kontrakt z NFZ? Jak wygląda procedura zawarcia kontraktu i jakie wymogi należy spełnić?

Kto może podpisać kontrakt z NFZ?

Podmioty, które mogą podpisać kontrakt z NFZ, definiuje art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Według tego zapisu świadczeniodawcą jest podmiot prowadzący działalność zgodnie z przepisami o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. 

Jakie są wymagania do podpisania kontraktu z NFZ?

Aby móc podpisać kontrakt z NFZ, trzeba być świadczeniobiorcą wybranym na drodze konkursu ofert lub rokowania. Aby kontrakt był ważny, konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

 • Kontrakt musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Nie ma możliwości zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 • Jeśli czas trwania kontraktu jest dłuższy niż 3 lata, wówczas zgody na jego podpisanie musi udzielić prezes NFZ.
 • Jeśli umowa będzie dłuższa niż rok, świadczeniobiorca nie może w tym czasie ubiegać się o zawarcie nowej umowy dotyczącej tego samego podmiotu  w identycznym zakresie.
 • Jeśli w kontrakcie nie ma ku temu stosownych zapisów, wówczas przeniesienie obowiązków i praw na osobę trzecią wymaga udzielenia zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jak przebiega podpisanie kontraktu z NFZ?

Podpisanie kontraktu z NFZ odbywa się poprzez realizację kilku etapów:

 • Stworzenie komisji konkursowej,
 • Zamieszczenie ogłoszeń o planowanych konkursach lub rokowaniach,
 • Składanie ofert,
 • Część jawna konkursu,
 • Część niejawna konkursu,
 • Rozstrzygnięcie.

Co powinno zawierać ogłoszenie o konkursie?

Ogłoszenie o konkursie zawiera dane wojewódzkiego oddziału NFZ, zwanego tutaj również zamawiającym oraz dane instytucji zaproszonych do rokowań (nie dotyczy konkursu ofert). Ponadto zamawiający jest zobowiązany określić wartość zamówienia i niezbędne kwalifikacje, jakie powinien posiadać personel, oraz wymagania co do warunków technicznych, panujących w placówce ubiegającej się o podpisanie kontraktu. 

Ważną informacją jest również podanie daty i miejsca, w którym będzie można uzyskać szczegółowych informacji na temat konkursu, przy czym termin ten powinien odbyć się w ciągu 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Ponadto ważne daty obejmują składanie i otwarcie ofert, a także rozstrzygnięcie konkursu. Organizatorzy konkursu mają również prawo zastrzec sobie możliwość jego odwołania, a także przedłużenia terminu składania ofert.

Jak przebiega składanie ofert?

Prawidłowo złożona oferta przekazywana jest w zamkniętej kopercie we wskazanym w ogłoszeniu miejscu i czasie. Jeśli jednak wysyłasz ofertę pocztą, pamiętaj o tym, by data znajdująca się na stemplu pocztowym nie była późniejsza niż upływający termin składania ofert. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie możesz składać innych ofert, a po zakończeniu konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Na czym polega część jawna konkursu?

Na tym etapie komisja zobowiązana jest do potwierdzenia prawidłowości ogłoszenia oraz przedstawienia listy ofert. Następnie przechodzi do sprawdzania, które z ofert są w stanie spełnić warunki stawiane przez zamawiającą placówkę NFZ. Całość odbywa się w całości oferentów – komisja ma więc obowiązek odnotować w protokole ich wyjaśnienia i oświadczenia.

Jak wygląda niejawna część konkursu?

W ramach etapu niejawnego komisja wybiera jedną lub kilka ofert, które są najkorzystniejsze finansowo, a także dają największą pewność ciągłości świadczenia usług medycznych, a następnie przeprowadzić negocjacje z wybranymi oferentami. Warto też zaznaczyć, że komisja może nie wybrać żadnej z ofert.

medycyna

Rozstrzygnięcie konkursu – jak przebiega?

Jest to ostatni etap, na którym następuje podpisanie kontraktu z wybranymi oferentami. W przypadku konkursu rozstrzygnięcie odbywa się w miejscu i terminie oznaczonym w ogłoszeniu, z kolei w przypadku rokowań informacja pojawia się na tablicy ogłoszeń wojewódzkiego oddziału NFZ lub na oficjalnej stronie internetowej. 

Przygotowanie oferty biorącej udział w konkursie NFZ wymaga sporządzenia dokumentu nie tylko konkurencyjnego, lecz też pozbawionego błędów prawnych. Dlatego też jeśli zamierzasz podpisać kontrakt z NFZ, dobrym rozwiązaniem będzie pomoc kancelarii prawa medycznego.