Kiedy należy wynająć rzeczoznawcę budowlanego?

Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynków to bardzo ważna kwestia, od której w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo osób korzystających z danego budynku lub zamieszkujących go. Kontrolowaniem i ocenianiem stanu technicznego budynków, musi zajmować się osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie budownictwa. Z tego względu konieczne było powołanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego, którego zakres obowiązków będzie obejmował właśnie kontrolowanie budynków pod względem technicznym. Jednak kim dokładnie jest rzeczoznawca budowlany, jakie są jego kompetencje oraz w jakich sytuacjach warto skorzystać z jego usług?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w zakresie budownictwa, który pełni samodzielną funkcję techniczną. Osoba pełniąca to stanowiska musi posiadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, którego zasady uzyskania reguluje Ustawa o prawie budowlanym z roku 1994. Według zawartych w niej przepisów kandydat, który ubiega się o taki tytuł, musi posiadać wyższe wykształcenie z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, a także przynajmniej 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Dodatkowo przyszły rzeczoznawca musi także posiadać nieograniczone uprawienia budowlane, które pozwolą mu na wydawanie opinii budowlanych. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), która określa także zakres obowiązków i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Osoba, która uzyskała taki tytuł, może pełnić funkcję rzeczoznawcy budowlanego przez okres ważności tytułu, który nie powinien przekraczać 10 lat, a zakres obowiązków nie może być większy niż specjalność techniczno-budowlana objęta posiadanymi uprawnieniami. 

rzeczoznawca budowlany przy budowie domu

Jakie kompetencje ma rzeczoznawca budowlany?

Do najważniejszych obowiązków rzeczoznawcy budowlanego należy niewątpliwie przygotowywanie ekspertyz budowlanych. Osoba pełniąca taką funkcję może samodzielnie dobierać metodę badawczą, dokonywać oględzin budynków i innych konstrukcji budowlanych, wykonywać niezbędne obliczenia i pomiary, a także formułować wnioski na ich podstawie. Jest to wiec bardzo odpowiedzialne stanowisko i często decyzje rzeczoznawcy będą miały spory wpływ na bezpieczeństwo ludzi użytkujących lub zamieszkujących dany budynek, ponieważ dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie on w stanie wykryć wszelkie usterki, zaniedbania czy też błędy konstrukcyjne, które mógłby zagrażać ludziom. Dodatkowo rzeczoznawca oprócz samego wykrywania problemów jest w stanie także podać ich przyczynę, ewentualne skutki i zaproponować rozwiązania zapobiegawcze. Warto pamiętać o tym, że nie są to jedne zadania, jakie wykonują osoby na tym stanowisku. Rzeczoznawca budowlany może także pełnić funkcję biegłego sądowego lub występować w charakterze doradcy inwestycyjnego, z czego często korzystają osoby decydujące się na zakup domu lub mieszkania. 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Pomoc rzeczoznawcy budowlanego w wielu sytuacjach jest bardzo ważna, a czasami nawet niezbędna. Najczęściej z usług takich osób korzystają firmy lub klienci indywidualni, w celu sporządzenia ekspertyzy budowlanej lub opracowania opinii. Z pewnością z pomocy rzeczoznawcy budowlanego warto skorzystać, gdy planujemy zakup domu, mieszkania lub budynku użytkowego. Rzeczoznawca w takiej sytuacji sporządzi ekspertyzę i wyda ocenę stanu technicznego danego budynku, co pozwoli określić jego realną wartość i tym samym wynegocjować lepszą cenę lub uniknąć nieopłacalnej inwestycji. Ponadto pomoc rzeczoznawcy budowlanego może być niezbędna w przypadku postępowań sądowych w sprawie spadku lub dziedziczenia nieruchomości. Dodatkowo ekspertyza jest koniecznością, gdy dojdzie do uszkodzenia budynku, np. w wyniku pożaru czy powodzi, gdy właściciel budynku planuje prace modernizacyjne lub gdy chce zmienić sposób jego użytkowania np. zamienić budynek gospodarczy na mieszkalny.