Ochrona prywatności a monitoring CCTV – najważniejsze fakty

Stosowanie monitoringu CCTV pomaga chronić osoby i mienie przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami naturalnymi, jednak wciąż jest obwarowane kwestiami, o jakich musimy pamiętać, aby nie doszło do łamania praw innych osób. Kiedy założenie monitoringu jest uzasadnione? Jakie są prawa osoby uwiecznionej na nagraniu? Jakie są ograniczenia w stosowaniu monitoringu?

W jakim celu zakładamy monitoring?

Zgodnie z przepisami prawnymi, monitoring może być założony w następujących celach:

 • zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w celu ochrony mienia,
 • zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku na wypadek wystąpienia zagrożeń o charakterze naturalnym,
 • obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników i innych użytkowników budynku ,
 • ochrona informacji przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą,
 • niedopuszczanie osób niepowołanych na teren chroniony.

Powyższe czynniki są warunkowane przez liczne przepisy prawne, zawarte m.in. w kodeksie pracy, ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym, czy też w ustawie o ochronie osób i mienia. Istnieją jednak również pewne ograniczenia, określające, kiedy i jaki sposób monitoring nie może być stosowany. Jakie to ograniczenia?

Kiedy nie wolno stosować monitoringu?

Pomimo licznych przesłanek usprawiedliwiających założenie monitoringu, istnieją również przypadki, kiedy jego zastosowanie nie jest możliwe. Poniżej wymieniamy takie przypadki.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, a także ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, monitoring nie można znajdować się w następujących pomieszczeniach:

 • szatnie
 • stołówki
 • pomieszczenia sanitarne
 • palarnie
 • obiekty socjalne
 • pomieszczenia udostępnione zakładowej organizacji związkowej

Stosowanie monitoringu w w.w. pomieszczeniach jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia celów, w jakich może on być stosowany i pod warunkiem nienaruszania godności osób w nich przebywających poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie osób przebywających w pomieszczeniu.

W praktyce jednak jest to rozwiązanie zbyt ryzykowne, jako że będzie ono budzić sprzeciw personelu, wpływać negatywnie na opinie o pracodawcy i samej firmie, a niekiedy doprowadzić również do odejść z pracy na znak protestu.

Jakie prawa ma osoba, której wizerunek znajduje się na nagraniu?

Zakładając monitoring np. na własnym podwórku, możemy zamontować go tak, aby nie naruszał on prywatności sąsiadów, a także osób znajdujących się na ulicy przed domem. Co się jednak dzieje w sytuacji, gdy osoba znajdująca się na nagraniu żąda do niego dostępu? Jakie są prawa takiej osoby?

Zgodnie z art. 15 RODO, prawo dostępu do danych ma każda osoba, której te dane dotyczą, nie jest to “przywilejem” dostępnym jedynie dla policji czy prokuratury. Częstym przypadkiem jest sytuacja, w której osoby zarządzające monitoringiem odmawiają prawa wglądu, tłumacząc, że mogą nagrania przekazać jedynie policji. To nieprawda i warto o tym pamiętać. Co więcej, odmowa dostępu do nagrań skutkuje jedynie zaostrzeniem kary za naruszenia w przypadku złożenia skargi do właściwych organów. 

Jakie informacje ma prawo otrzymać osoba znajdująca się na nagraniu?

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie przetwarzanych danych
 • planowany czas przechowywania danych i kryteria jego ustalania
 • źródła pozyskania danych
 • prawa osoby znajdującej się na nagraniu (prawo do usunięcia nagrania, ograniczenia przetwarzania,  do sprostowania, a także do wniesienia skargi)
 • informacje nt. zautomatyzowanych procesach przetwarzania

monitoring

Jakimi zasadami należy się kierować, korzystając z monitoringu?

Legalizm – monitoring jest stosowany wyłącznie w zgodności z przepisami prawa.

Proporcjonalność – sposób monitorowania jest adekwatny do celów stosowania, a także wdrażany w sytuacji, gdy inne środki kontroli i ochrony okazały się nieskuteczne.

Celowość – monitoring nie może być stosowany w innym celu niż te regulowane w przepisach prawnych

Minimalna ingerencja – ingerencja w przestrzeń niepodlegającą monitorowaniu musi być możliwie zminimalizowana lub całkowicie wykluczona. 

Merytoryczna poprawność – nagrywany obraz musi odpowiadać rzeczywistości, a ingerencja w monitoring nie może utrudniać celów jego prowadzenia.

Korzystając z monitoringu, warto też pomyśleć o wsparciu specjalistów, przykładowo opieka informatyczna we Wrocławiu, może rozwiązać problem.