Odpowiedzialność karna za wypadek

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku może mieć dwojaki charakter: cywilny lub karny. W obu przypadkach winny ponosi karę za spowodowane szkody oraz za złamanie przepisów prawa w tym przypadku przepisów kodeksu drogowego. Odpowiedzialność karna obejmuje karę więzienia, nakładaną wyłącznie przez sąd. Mamy wiele przypadków kiedy dana osoba ponosi karną odpowiedzialność.

Jednym z ważniejszych jest niedostosowanie się do przepisów kodeksu drogowego i narażenie na szkodę innych uczestników ruchu drogowego oraz w momencie gdy na miejscu kolizji jej uczestnicy ponoszą śmierć. Jednak nie w każdej sytuacji na sprawcy wypadku drogowego ciąży odpowiedzialność karna. Wiele zależy od tego jak poważne obrażenia odniosły ofiary oraz jakie było zachowanie winowajcy.

Często spotykamy się z przypadkami kiedy sprawca powodując wypadek nie udzielił pomocy poszkodowanym lub też zbiegł z miejsca wypadku. Inaczej rzecz ujmując zwykłe wykroczenie drogowe nie kwalifikuje się do odpowiedzialności karnej, ale czyn będący przestępstwem tak. Z wykroczeniem mamy do czynienia w momencie kiedy osoby biorące udział w wypadku doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na okres nie dłuższy jak 7 dni.

Natomiast przestępstwem jest sytuacja kiedy rozstrój zdrowia jest dłuższy niż 7 dni. W takim układzie mają zastosowanie przepisy kodeksu karnego. Mówi on, że każda osoba, która narusza, nawet w sposób nieumyślny zasady bezpieczeństwa ruchu lądowego, wodnego lub też powietrznego i naraża inne osoby na obrażenia ciała o jakich była mowa wcześniej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji kiedy sprawca jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub też ucieka z miejsca wypadku sąd zasądza karę więzienia. Może także wydać zakaz prowadzenia danego rodzaju pojazdu, w razie skazania za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpiecznej komunikacji.

Odpowiedzialność karna w przypadku wypadku

Wedle postanowień kodeksu karnego za spowodowanie wypadku może odpowiadać tak prowadzący pojazd mechaniczny jak i pieszy, rowerzysta czy motocyklista. Prócz uszkodzeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na ponad 7 dni, przestępstwem za które odpowiada się z kodeksu karnego jest spowodowanie śmierci człowieka oraz spowodowanie stałego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W drugim przypadku mowa jest o konkretnych uszkodzeniach w wyniku których następuje; utrata wzroku, słuchu, mowy, inne kalectwo, choroba psychiczna, niezdolność do pracy, zeszpecenie i zniekształcenie ciała.