Skuteczniejsza ochrona środowiska dzięki ISO 14001:2015

Ochrona środowiska przed wszelkimi zanieczyszczeniami otaczającymi wypełniającymi atmosferę z winy przemysłu, transportu i intensywnej produkcji stanowi znacznie trudniejsze i pilniejsze zagadnienie aniżeli wpływ pojedynczego konsumenta na otaczające go ekosystemy.

Debaty odnośnie kwestii środowiskowych są dziś właściwie codziennością, nagłaśniając konieczność zminimalizowania efektu, jaki współczesny człowiek i jego działania wywierają na otaczający świat. Najlepsze inicjatywy i  rezultaty w walce z wieloletnimi zaniedbaniami na polu ochrony środowiska wychodzą dziś ze strony przedsiębiorstw, które gotowe są podjąć ratowania i ochrony bliskiego wszystkim ludziom otoczenia.

Jedną z tego typu inicjatyw jest masowe już właściwie pozyskiwanie przez firmy z różnych obszarów działalności certyfikatów ISO 14001 dla systemów zarządzania środowiskowego. Jakie są podstawowe założenia normy i w jaki sposób certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego jest w stanie wpłynąć na ogólnoświatową ochronę środowiska?

Podstawowe założenia i wymagania ISO 14001

ISO 14001 opiera się na dwóch podstawowych założeniach znanych doskonale z innych norm wprowadzonych do obiegu przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną: ciągłym doskonaleniu oraz zgodności z wymaganiami prawnymi. Norma ISO 14001 wymaga,  aby stosująca się do niej organizacja skutecznie zidentyfikowała wszystkie środowiskowe wpływy i związane z nimi aspekty swojej działalności, a następnie przeanalizowała je pod kątem możliwych zmian i udoskonaleń zmniejszających negatywny wpływ jej działalności na środowisko.

Identyfikacja ryzyka i zagrożeń we wszystkich obszarach działalności firmy znacząco wykracza poza standardowe pojęcie działań wpływających na środowisko, jednak w praktyce nawet niewłaściwie prowadzona dokumentacja może prowadzić do marnotrawstwa widzianego w świetle prawa i organizacji ekologicznych jako przykładu negatywnego oddziaływania na środowisko. Wśród ważniejszych elementów normy ISO 14001 pojawiają się także zagadnienia związane z jasnym określaniem celów środowiskowych przedsiębiorstwa opartych na potrzebie ciągłego doskonalenia i poprawy jakości działań.

Norma ISO 14001 wnosi do organizacji i jej działalności najlepsze praktyki pro-ekologicznego zarządzania wpływem wszystkich jej działań na środowisko. System zarządzania środowiskowego oparty o wymagania i standardy ISO 14001 wykracza przy tym poza wspomniane regulacje prawne, skupiając się na tym by osiągane efekty znacznie przewyższały to, co wymagane jest jako poziom podstawowy działalności na rzecz ochrony środowiska.

Główne elementy normy ISO 14001 i jej najważniejsze założenia zostały opracowane tak, by normę można było zastosować w każdej branży i każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy zasięg jej działalności. Aktualizacja standardów wprowadzona w roku 2015 była kolejnym przykładem na ciągłe doskonalenie się samej normy, która podchodzi do tematu ochron środowiska jeszcze bardziej rygorystycznie.

Wśród najważniejszych zagadnień wymienia się tu konieczność opracowania skutecznej i opartej na realnych możliwościach firmy polityki środowiskowej, planowaniu przyszłych działań i ciągłym doskonaleniu obecnych, wdrażaniu skutecznego systemu zarządzania środowiskowego i ciągłym kontrolowaniu jego efektów, a także korygowaniu wszelkich zauważonych niedociągnięć mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i otoczenie.

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego dla przedsiębiorstw

Standard ISO 14001:2015 jest najnowszym wydaniem znanych od lat wymagań dla systemów zarządzana środowiskowego, udoskonalonym o jeszcze surowsze wytyczne i praktyki dla przedsiębiorstw angażujących się świadomie w ochronę środowiska.

Norma kładzie wyraźny nacisk na działania wewnątrz przedsiębiorstwa i ich bezpośredni wpływ na kwestie i potrzeby społeczno-ekonomiczne, ale też na procesy zewnętrzne związane z działalnością przedsiębiorstwa i mogące mieć wpływ na jego politykę środowiskową. Jako że jednym z głównych założeń normy jest minimalizacja negatywnego wpływu działań produkcyjnych i procesowych na środowisko, wdrożenie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego opartego o ciągłe doskonalenie działań i eliminację ryzyka stanowi dziś podstawę świadomej działalność pro-ekologicznej.

Wśród ciekawych elementów normy ISO 14001 wpływających bezpośrednio na działalność przedsiębiorstw i sposób ich postrzegania na rynku jest propozycja, by organizacje podejmowały wszelkie możliwe działania w ramach ochrony środowiska przed skażeniami i degradacją. ISO 14001:2015 podkreśla, jak ważny wpływ na zapobieganie wyniszczaniu lokalnych i globalnych ekosystemów może mieć każda pojedyncza organizacja i przedsiębiorstwo, wykazując że zmiany wprowadzone przez dziesiątki organizacji na całym świecie eliminują rynkowe szanse tych, którzy o środowisko zwyczajnie nie dbają.

W jaki sposób norma ISO 14001 wspiera ochronę środowiska?

Zmiana postrzegania wpływu własnego przedsiębiorstwa i jego działań na środowisko może wydawać się zadaniem trudnym i wymagającym czasu, jednak z perspektywy rosnącej świadomości społecznej i coraz większych nacisków na ochronę środowiska ze strony różnorodnych organizacji i rządów jest ona zdecydowanie krokiem przyszłościowym.

Certyfikat ISO 14001 stanowi formalny i akceptowany przez wszystkie światowe organizacje dowód na to, że system zarządzania środowiskowego wprowadzony i stosowany przez organizację został zbadany w odniesieniu do normy i uznany za zgodny z jej wymaganiami.

Certyfikaty tego typu, wydawane przez akredytowane jednostki certyfikujące stanowią oznakę firmy godnej zaufania, podchodzącej z powagą do kwestii środowiskowych i uważającą ochronę otaczających człowieka ekosystemów za jeden z ważniejszych elementów prowadzenia własnej, zrównoważonej działalności. ​ Certyfikacja ISO 14001 może być zastosowana we wszystkich organizacjach, małych i dużych, bez względu na branżę czy rynek, na jakim działają.

Wśród korzyści, jakie bez wątpienia należałoby wymienić w kontekście ISO 14001 i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego, wdrożenie skutecznego systemu zarządzania wszystkimi aspektami ochrony środowiska i uzyskanie dzięki niemu większej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska wydaje się znaczyć naprawdę wiele.

To dzięki systemowi zbudowanemu w oparciu o ISO 14001 możliwe jest zapobieganie zanieczyszczeniom generowanym przez procesy produkcyjne i generalną działalność firmy, a także minimalizowanie zużycia energii i zasobów negatywnych zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i samej firmy. Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki skutecznemu przewidywaniu ryzyka i opracowywaniu nowoczesnych strategii środowiskowych zdecydowanie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi firmy i wzmacnia jej wizerunek na tle konkurencji.

Ustawiczne doskonalenie efektywności w dziedzinie ochrony środowiska to nie tylko zabieg marketingowy mający przyciągnąć do firmy zupełnie nowych klientów i interesariuszy, ale też podbudować morale pracowników i zarządu samej firmy, którzy widząc pozytywne efekty własnych działań jeszcze chętniej będą podejmowali się pracy na rzecz ratowania środowiska.

Wykazanie wysokiego poziomu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska poprzez przedstawienie certyfikatu ISO 14001 to tylko jeden z elementów pakietu korzyści, jaki niesie za sobą certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego.

Źródła:

  • https://www.sgs.pl