Zmiany prawne w utylizacji odpadów budowlanych

Odpady budowlane i różnego rodzaju śmieci powstające podczas remontów muszą być odpowiednio segregowane i poddawane profesjonalnej utylizacji. Nie można więc ich wyrzucić do zwykłego śmietnika.

Gospodarowanie takimi odpadami może być więc dość problematyczne, tym bardziej że podczas różnego rodzaju prac budowlanych lub remontowych powstaje ich często bardzo dużo. To, w jaki sposób postępować z tego typu odpadami w dość obszerny sposób regulują różnego rodzaju przepisy prawne, które obowiązują obecnie w Polsce. Warto więc wiedzieć, jak postępować z takimi odpadami, a także jakie zmiany są planowane w przepisach?

Jak zgodnie z prawem utylizować odpady budowalne?

Zgodnie z obowiązującą obecnie w Polsce Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 roku, odpady budowlane nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Powinny one być składowane w specjalnie do tego przystosowanych workach lub kontenerach. Tak przechowywane odpady budowlane są również dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze do przetransportowania ich w późniejszym czasie do miejsca legalnej utylizacji. Część z tych odpadów nadaje się również do recyklingu i ponownego wykorzystania. Z tego względu wszelkiego rodzaju czysty gruz, materiały betonowe, ceglane, ziemia czy ceramika powinny być przechowywane oddzielnie, aby nie zostały zanieczyszczone i aby można było je ponownie wykorzystać w późniejszym czasie. Odbiorem, utylizacją czy też recyklingiem odpadów budowlanych zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy oferujące wywóz odpadów budowlanych z Krakowa. Do grupy tego typu odpadów zaliczyć można:

  • gruz budowlany,
  • elementy ceramiki budowlanej,
  • tynki, farby i zaprawy,
  • odpady opakowaniowe,
  • elementy stolarki okiennej,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • materiały dociepleniowe, płyty gipsowo-kartonowe,
  • części instalacji i armatura.

Jakie zmiany są obecnie proponowane w zakresie utylizacji odpadów budowalnych?

Aktualnie trwają prace nad ustawą o odpadach, która ma wprowadzić wiele nowych zmian w przepisach już od roku 2023. Nad zmianami tymi pracuje wielu polityków oraz ekspertów z branży budowlanej, którzy próbują odnaleźć najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Chęć wprowadzenia tych zmian podyktowana jest tym, że nadal spora ilość odpadów trafia do składowania i nie jest przetwarzana w procesach recyklingu. Z tego też względu niektóre przepisy muszą ulec zmianie, aby wymusić tym samym pewne zachowania w tej kwestii.

Jednym z rozwiązań, jakie planowane są na rok 2023, jest selektywna zbiórka odpadów budowlanych. Ustawa przewiduje, że od 2023 roku odpady budowlane i rozbiórkowe będą składowane z podziałem na minimum 6 różnych frakcji. Wymóg ten nie będzie jednak dotyczył gospodarstw domowych czy też Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zostanie skierowany bardziej w stronę firm budowlanych, które będą musiały o to zadbać. Nowe przepisy nie będą także zaliczać tej grupy śmieci do odpadów komunalnych.

Kolejną zmianą może być nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która głosi, że za „odpady budowlane lub rozbiórkowe rozumie się odpady powstałe podczas robót budowlanych”. W praktyce może oznaczać to tyle, że każda ingerencja w obiekt budowlany, która generuje pewnego rodzaju odpady, będzie rozumiana jako robota budowlana. Z tego też względu w sytuacji, gdy nie będziemy wykonywać remont domu samodzielnie, to wykonawca danej usługi będzie musiał udokumentować to, w jaki sposób postępuje z wszelkimi wytworzonymi podczas pracy odpadami. Styropian czy końcówki elementów kanalizacyjnych nie będą jednak zaliczane do odpadów komunalnych. W ramach tych zamian nakładany jest na nie obowiązek ewidencji w BDO (Bazie Danych Odpadowych).

budowa

Zmiany dotyczyć będą także wprowadzania zależności pomiędzy wydawaniem decyzji na prowadzenie robót budowlanych a gospodarką odpadami. Przepisy w tym zakresie mają zostać zaostrzone, co przełoży się na ograniczenie liczby dzikich wysypisk i zwiększy transparentność gospodarki odpadami. Ponadto zmiany wprowadzą także większą ilość kontenerów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Celem tej decyzji jest jeszcze dokładniejsze sortowanie odpadów przez mieszkańców, co ma niewątpliwy związek z postępem technologicznym i coraz skuteczniejszymi metodami recyklingu tego typu odpadów. Zmian jest więc całkiem sporo i warto się dokładnie z nimi zapoznać, aby wiedzieć, czego dotyczą i jak się do nich dostosować.