Jakie zadania ma audytor wewnętrzny ISO 9001?

Audytor wewnętrzny ISO 9001 zajmuje się bieżącym weryfikowaniem zgodności wdrożonego przez firmę systemu zarządzania jakością z wymogami stawianymi przez samą normę i obowiązującymi dla firm, które certyfikowały do normy ISO 9001. W przeciwieństwie do audytorów zewnętrznych, którzy działają niezależnie w celu weryfikacji zgodności prowadzonych działań z wytycznymi normy, audytor wewnętrzny ISO 9001 działa często przy firmie, dbając o ciągłą zgodność z założeniami międzynarodowych standardów. Jakie zadania ma audytor wewnętrzny ISO 9001 i jakie przygotowania formalne są wymagane, by objąć taką rolę w firmie?

Rola i obowiązki audytora wewnętrznego ISO 9001

Międzynarodowy standard ISO 9001 jest kluczem do efektywnego zarządzania jakością w firmach, wprowadzonym z myślą o małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach stawiających na rozwój swojej działalności przez przemyślane, opracowane strategicznie i uwzględniające zachowanie wysokiej jakości procesów działania. Wdrożenie systemu ISO 9001 umożliwia lepsze zarządzanie zasobami firmy i skuteczniejsze zarządzanie wewnętrznymi procesami, a audytor wewnętrzny weryfikujący zgodność działań z ISO 9001 wspiera działania firmy na każdym etapie pracy ze standardem.

Rola audytora sprowadza się przede wszystkim do weryfikacji zgodności działań firmy z wymogami ISO 9001. Audytor bazuje na swojej wiedzy i doświadczeniu z zakresu wymogów normy, kontrolując procesy operacyjne oraz wdrożone systemy zarządzania i wspomagając firmę w przygotowywaniu zmian i korekt systemu usprawniających jego działanie. Audytor wewnętrzny ISO 9001 skupi się na sprawdzaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, działając niezależnie, obiektywnie, bez względu na własne powiązania z firmą, w której przeprowadzany jest audyt. Efekty jego pracy mają posłużyć za źródło informacji do dalszego doskonalenia systemu zarządzania jakością opartego o ISO 9001, a przez niego także wszystkich procesów i działań firmy wpływających na jej wartość ekonomiczną i dynamikę rozwoju.

W zakres obowiązków audytora wewnętrznego ISO 9001 wchodzi niezależne i obiektywne kontrolowanie Systemu Zarządzania Jakością w firmie oparte o ocenę dowodów, weryfikację pracy personelu oraz staranną analizę wszystkich działań zgodnie z wytycznymi normy. Audytor podczas pracy nie tylko odnotowuje działania zgodne i niezgodne z ISO 9001, ale także analizuje je wyciągając konkretne, jednoznaczne wnioski wspomagające w usprawnianiu Systemu Zarzadzania Jakością. Jeśli audytor wewnętrzny zauważy jakiekolwiek błędy i niezgodności z normą, jego rolą będzie takie nakierowanie firmy na ich przyczyny i możliwe rozwiązania, by wdrożenie zmian i poprawa działań nie spowodowały utraty certyfikatu ISO 9001 podczas audytów kontrolnych.

Przygotowanie audytora wewnętrznego ISO 9001 – jak wyglądają kursy?

Aby zostać audytorem wewnętrznym upoważnionym do kontrolowania wdrożonych w firmach systemów zarządzania jakością opartych o ISO 9001 konieczne jest przejście właściwego szkolenia zakończonego egzaminem na audytora wewnętrznego. W trakcie szkoleń audytorzy zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na prowadzenie kompleksowych audytów zgodności z ISO 9001, wskazywanie błędów i rozwiązań w działaniach organizacji, budowanie kultury ciągłego rozwoju i doskonalenia oraz wspieranie firm w procesie wdrażania i stosowania ISO 9001.

Programy szkoleń dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 opierają się o szczegółowe omówienie zagadnień międzynarodowej normy oraz tych związanych bezpośrednio z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu ISO 9001. Audytor wewnętrzny ma być nie tylko doskonale obeznany z wymogami i standardami ujętymi w samej normie, ale też z wytycznymi przedstawionymi dla audytorów wewnętrznych. Szkolenia opierają się o zadania teoretyczne i praktyczne przygotowujące do roli audytora, bazując w znacznym stopniu na ćwiczeniach i pracy własnej uczestników szkolenia. Najbardziej wartościowe będą w tym wypadku szkolenia prowadzone przez doświadczonych audytorów z wieloletnią praktyką, zdolnych przedstawić teorię, zaplanować działania praktyczne, a dodatkowo wesprzeć uczestników szkolenia własnym doświadczeniem w pracy audytorskiej.

Egzamin na audytora wewnętrznego ISO 9001

Dobrej jakości szkolenie na audytorów wewnętrznych ISO 9001 przygotowane zgodnie z wymogami certyfikacji powinno być zakończone egzaminem potwierdzającym przyswojenie wiedzy przekazanej podczas szkolenia, Uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ISO 9001 zgodnie z wytycznymi omawianego standardu i dobrymi praktykami audytorskimi. Egzamin zakończony jest certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu audytora. Wielu uczestników tego typu szkoleń potrzebuje mimo to wielu lat wprawy i pracy w zespole audytorów, by z czasem zdobyć samodzielne wyczucie i przygotowanie do kierowania audytami wewnętrznymi ISO 9001 w firmie.