Jaka jest rola zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej podmiot leczniczy?

Przychodnie i podmioty lecznicze są przedsiębiorstwami, a więc zgodnie z prawem mogą być prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółek prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej. Statystyki GUS wskazują, że w Polsce najpopularniejszymi formami wybieranymi dla podmiotów leczniczych są jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki z o.o., wybierane w szczególności dla większych placówek (np. przychodni czy szpitali). Kiedy prowadzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o. jest korzystne i jaką rolę pełni w takim przypadku zarząd spółki?

W jakich przypadkach jednostką odpowiedzialną za prowadzenie podmiotu leczniczego jest spółka z o.o.?

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.), spółka z o.o. jest jedną z możliwych form prowadzenia podmiotu leczniczego. Według Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą, udział spółek z o.o. w rynku usług medycznych wynosi około 19% (dane na rok 2020) i jest najczęściej wybieraną formą w przypadku podmiotów leczniczych, które są przekształcane z jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia podmiotu leczniczego przez spółkę z o.o., spółka jest przedsiębiorcą odpowiadającą za zobowiązania całym majątkiem, natomiast jej wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wartości wniesionego przez nich wkładu. To właśnie z tego względu spółka z o.o. jest formą wybieraną chętniej, niż np. jednoosobowa działalność gospodarcza, w której przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem.

Podmiot leczniczy prowadzony przez spółkę z o.o. może świadczyć usługi medyczne finansowane z budżetu państwa (refundowane przez NFZ) oraz usługi komercyjne. Co do zasady, spółkę powołuje się na czas nieoznaczony, a w jej umowie określa się nazwę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika oraz inne postanowienia, ujmowane najczęściej w statucie spółki.

Zalety prowadzenia podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o.

Stworzenie lub przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o.o. niesie za sobą wiele korzyści, szczególnie w zakresie możliwości sprzedaży podmiotu oraz kwestii związanych z dziedziczeniem. W przypadku spółki z o.o. będącej przedsiębiorcą prowadzącym podmiot leczniczy, w przypadku chęci sprzedaży udziałów przez jednego ze wspólników nie pojawia się problem przenoszenia kontraktów z NFZ czy konieczności podpisywania dodatkowych aneksów do umów z kontrahentami – wspólnicy mają prawo do sprzedaży swoich udziałów, ale podmiot medyczny pozostaje w dalszym ciągu własnością spółki.

Co ważne, spółka z o.o. może funkcjonować z tylko jednym wspólnikiem (w przeciwieństwie do spółek komandytowych), przez co na formę taką mogą zdecydować się także przedsiębiorcy prowadzący wcześniej podmiot leczniczy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ważną zaletą prowadzenia podmiotu leczniczego przez spółkę jest fakt, że lekarze nie są w takim wypadku stroną kontraktu z NFZ i mają w związku z tym możliwość jednoczesnej pracy w innej placówce. Kluczową korzyścią z utworzenia spółki z o.o. i prowadzenia w tej formie podmiotu leczniczego jest wspomniany już fakt dziedziczenia – jeśli spółka jest przedsiębiorcą, w przypadku śmierci lekarza będącego wspólnikiem spółki nie pojawia się problem z brakiem sukcesji i możliwości dalszego prowadzenia działalności leczniczej przez podmiot leczniczy.

Prawo spółek medycznych
Przed rozpoczęciem działalności w takiej formie warto bliżej poznać wybrane kwestie prawa spółek medycznych lub nawiązać kontakt ze specjalistami w tym zakresie.

Jaką rolę pełni zarząd spółki z o.o. w podmiocie leczniczym?

Obok zgromadzenia wspólników, będących podstawowym organem spółki z o.o., kluczową rolę w prowadzeniu podmiotu leczniczego odgrywa zarząd spółki. To właśnie zarząd trzyma pieczę nad prawidłowym prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc zarówno aspektami przychodów podmiotu, jak i jego obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń medycznych. Zarząd spółki z o.o. w podmiocie medycznym ponosi odpowiedzialność za jakość świadczenia usług medycznych, zabezpieczania potrzeb zdrowotnych pacjentów, za kadry placówki medycznej, zgodność prowadzonej działalności z prawem, kwestie związane z umowami z NFZ, dokumentację medyczną i wiele innych. Jego rola jest tutaj wieloaspektowa, gdyż poza podstawową odpowiedzialnością wynikającą z kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki z o.o. prowadzącej podmiot leczniczy jest odpowiedzialny za zgodność działań z prawem medycznym. Często zdarza się więc, że wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze podmiotów medycznych będzie dla spółek kwestią kluczową.